Skip links

SES Turkiye: “Israelis react to Turkey’s Plan B”

Interview with Dr. Ely Karmon to SES Turkiye: “Israelis react to Turkey’s Plan B”.